images634644 09 copy

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cách dùng 'How much' và 'How many'

Hai cụm từ trên được dùng để hỏi về số lượng, giá cả của thứ gì đó trong những trường hợp khác nhau.

 

how much - how many

How much

 

"How much" được dùng khi bạn muốn hỏi về số lượng của danh từ không đếm được. Vì chủ thể của câu hỏi là danh từ không đếm được nên những sự vật này được đo đếm theo đơn vị như lít, kg, giờ, năm. Ví dụ:

 

- How much time do we have to finish the test? (Chúng ta có bao nhiêu thời gian để hoàn thành bài kiểm tra?)

 

- How much money did you spend? (Em đã tiêu hết bao nhiêu tiền?)

 

Nếu động từ cần dùng là "be" thì bạn luôn dùng ở dạng ở số ít (singular), chẳng hạn "is", "was".

 

Bạn dùng "How much" khi muốn hỏi giá thứ gì đó, áp dụng với cả danh từ đếm được.Ví dụ:

 

- How much is that painting? (Bức tranh kia giá bao nhiêu?)

 

- How much are those shoes? (Đôi giày này giá bao nhiêu?)

 

How many

 

"How many" được dùng khi bạn muốn hỏi về số lượng của thứ gì đó, áp dụng cho danh từ đếm được. Trong trường hợp này, danh từ ở dạng số nhiều, luôn nằm sau "How many" và tạo thành cụm "How many + danh từ số nhiều". Ví dụ:

 

- How many days are there in January? (Tháng một có bao nhiêu ngày?)

 

- How many people work in your company? (Công ty bạn có bao nhiêu người?)

 

Lưu ý: Bạn có thể bỏ danh từ trong câu hỏi với "how many" và "how much" nếu người nghe hiển nhiên biết sự vật đó để tránh việc lặp đi lặp lại. Ví dụ:

 

- A: I would like to buy some cheese. (Tôi muốn mua một ít pho mát?)

 

-  B: How much (cheese) would you like? (Anh muốn bao nhiêu?)

 

-  A: I need some coins. (Tôi cần một ít đồng xu)

 

- B: How many (coins) do you need? (Anh cần bao nhiêu?)

Nguồn: Woodward English

 

Style Sitting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %